Privacyverklaring

Laatste update 23-03-2018

edloomio, gevestigd aan Bergerweg 170, 6135KD Sittard met kvk 64818551, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://edloom.io
Bezoekadres: Bergerweg 170, 6135KD Sittard
Tel: +31 46 750 21 86

Contactpersoon
Johan Kenzeler is de Functionaris Gegevensbescherming van edloomio. Hij is te bereiken via +31 46 750 21 86.

Persoonsgegevens die wij verwerken
edloomio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edloom.io, dan verwijderen wij deze informatie.

edloomio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
edloomio neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van edloomio) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

edloomio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > Tot 7 jaar na beëindiging licentie
 • Personalia > Tot 7 jaar beëindiging licentie
 • Adres > Tot 7 jaar beëindiging licentie
 • Enzovoort > Tot 7 jaar beëindiging licentie

Delen van persoonsgegevens met derden
edloomio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
edloomio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door edloomio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@edloom.io.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

edloomio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
edloomio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@edloom.io

 


 

Privacy Policy


Latest update March 23rd 2018

edloomio, located at Bergerweg 170, 6135KD Sittard with kvk 64818551, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

Website: https://edloom.io
Address: Bergerweg 170, 6135KD Sittard
Tel: +31 46 750 21 86

Contact
Johan Kenzeler is edloomio’s Data Protection Officer. He can be contacted via +31 46 750 21 86.

Personal data we process
edloomio processes your personal data because you are using our services and / or by providing this information to us.

Below is an overview of the personal data we process:

 • First and last name
 • E-mail address
 • IP address
 • Other personal data you actively provide us, for example, by creating a profile on this website, in writing and by telephone
 • Information about your activities on our website
 • Internet browser and device type

Special and/ or sensitive personal data we process
Our website and / or service does not intend to collect data from website visitors younger than 16 years. Unless they have received permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information from a minor without this permission, please contact us via info@edloom.io and we will delete this information.

edloomio processes your personal data for the following purposes:

 • To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services
 • To Inform you about changes to our services and products
 • To allow you to create an account

Automated decision-making
edloomio does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. This concerns decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example an employee of edloomio).

How long we store personal data
edloomio does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

 • (Category) personal data> Up to 7 years after termination of the license
 • Personalia> Up to 7 years of termination of the license
 • Address> Up to 7 years of termination of license
 • And so on> Up to 7 years of termination of the license

Sharing personal data with third parties
edloomio only provides personal data to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques we are using
edloomio only uses technical and functional cookies. As well as analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by edloomio and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@edloom.io.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

edloomio would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we secure personal data
edloomio takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@edloom.io